Безплатен бюлетин всяка седмица, всички актуални промоции

 
За нас

Декларация на ръководството на "ПОСОКА КОМ" ООД за политиката по сигурност на информацията


Ръководството на „ПОСОКА КОМ“ ООД, в лицето на Управителя и Прокуриста на дружеството, официално декларира своята политика по сигурност на информацията, защото има убеждението, че просперитетът и бъдещето на дружеството зависят от доверието на нейните заинтересовани страни...

ПОЛИТИКАТА по сигурност на информацията на „ПОСОКА КОМ" ООД е насочена към:

 • Управление на сигурността на финансова и търговска информация и лични данни от резервационнната система в съответствие с изискванията на Европейския съюз, с европейския и световния опит и непрекъснато растящи потребности на бизнес клиентите, обществото и крайните потребители;

 • Eфективно управление на процесите, оказващи влияние върху сигурността на хардуер, софтуер, мрежи, бази данни и данни на клиенти, чрез постоянно повишаване на уменията и квалификация на служителите по спазването на задължителните изисквания за информационна сигурност, явяващи се като предпоставки за постигане на значителни успехи в осъществяването на поставените цели.

  За ефективното провеждане на политиката по сигурност на информацията, ръководството определя основните ЦЕЛИ по сигурност на информацията:

 • Повсеместно въвеждане на политиките по сигурност на информацията в съответствие с ISO 27001:2013 и осъзнаване от служителите на необходимостта от спазване на изискванията за информационна сигурност на всички нива;

 • Непрекъснато усъвършенстване на знанията, квалификацията и уменията на персонала на дружеството и подобряване на крайните резултати от неговата работа, включително с осигуряване защита на използваната информация;

 • Осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на „ПОСОКА КОМ" ООД и превръщането му в надежден доставчик, включително чрез поддържане и гарантиране на високо ниво на сигурност.

  Гаранция за изпълнение на тези цели е поддържането и развитието на непрекъснато подобряваща се система за управление, съответстваща на изискванията на ISO 27001:2013, отчитаща и нормативните и други изисквания към управлението сигурността на информацията.

  С въвеждането на съвременни подходи за управление, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на система за управление на сигурността на информацията в „ПОСОКА КОМ" ООД.

  Като ръководство на „ПОСОКА КОМ" ООД декларираме личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество и сигурност на информацията, осигуряваща развитието и просперитета на дружеството.