Безплатен бюлетин всяка седмица, всички актуални промоции

 
Новини

Еко туризъм около Любимец, Ивайловград и Маджарово

„Внушителен скален пръстен около Любимец – Ивайловград – Маджарово“ e туристически пакет предназначен за Еко туризъм с акцент върху природното богатство на региона с наблюдение на животински и растителни видове. Продължителността му е 3 дни и може да се реализира през късна пролет, лято и ранна есен.

Туристическият пакет е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към природното богатство на региона. Подходящ е за малки и големи групи от всякакви възрасти. За някои от преходите се изисква екипировка.

Програма на маршрута

Ден 1: Любимец

Находище на блатно кокиче в защитена местност „Долната ова“; Местността „Бакърлията“ в землището на с.Йерусалимово - орнитологично важно място; Поречието на р.Марица – значим коридор за миграция на защитени птици и добре запазена популация на видра.


Ден 2: Любимец – Ивайловград
„Птичи камък“ - с места за гнездене на белоопашат мишелов, черен щъркел и керкенез/Falco tinnunculus/; Язовир Ивайловград – значима влажна зона в Източните Родопи за зимуващите водолюбиви птици; Защитена местност „Ликана“ - 15 вида орхидеи; Село Долно Луково - вечно зелено дърво - Пролетна комарка или Ягодово дърво; Меандрите на Бяла река - местообитание на единствения за страната черен лешояд.


Ден 3: Ивайловград – Малки Воден – Бориславци - Маджарово
Село Бориславци - Меандрите на река Арда; Природната забележителност „Кован кая“ (или Меден камък); град Маджарово - Природозащитният център Източни Родопи - интерактивна изложба за живота на лешоядите и наблюдение на лешоядите на живо в дивата природа; Местност Патронка и природната забележителност Кован кая (Медната скала) - белоглавите и египетските лешояди, черния щъркел. Всеки е добре дошъл и запомнете: мястото е омайно през всички сезони на годината, затова е най-добре да го посетите четири пъти – през всеки един от тях

Североизточните разклонения на Източните Родопи са едни от най-слабо познатите българските планини, а в същото време крият в себе си изключително биоразнообразие и предлагат на посетителя чудесни гледки към Източните Родопи и долината на реките Марица, Арда и Бяла река. Планинският рекреативен туризъм в съчетание с еко туризъм е един добре познат продукт, свързан с почивка и отдих през лятото в добре познатите околности по поречието на река Арда – Скалния масив около Маджарово, не толкова добре – познатия южен граничен район на Меандрите на Бяла река, южно от Ивайловград и все по-увеличенния туристически интерес към местността „Глухите камъни“ на територията на Любимец.
Хилядолетна история, колоритен фолклор, запазена природа - това е визитната картичка на Туристическа дестинация Любимец – Ивайловград – Маджарово.

Тaзи публикация е създадена в рамките на проект „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово“, Договор за безвъзмездно финансиране BG161PO001/3.2-03/2012/011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Любимец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.