Общи условия на Посока за организирано пътуване

Общи условия за организирано пътуване:
1 .Записване за пътуване
1.1.Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите и незаплашането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.
З. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.
3.2. Депозит. Размерът на депозита е 30% от общата цена и 50% когато пътуването е със самолет. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок. При резервации LAST MINUTE клиентът предплаща 100% от сумата.
3.3 Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
3.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
- да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;
- да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.
3.7. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, Потребителят в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.
4. Права и задължения на страните:
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователно дружество “Армеец” АД и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
Потребителят, от своя страна, има право на обезщетение на същата стойност, в случай на несключване или неизпълнение на договора от страна на туроператора.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97, ал. 1 от ЗТ със застрахователна компания Армеец. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1 при пътуванията извън България да си осигуря необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,
4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорност на Страните:
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора поради форсмажорни обстоятелства, а именно:
- забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, премаршрутиране от страна на авиокомпанията, когато полетът не се чартира от туроператора, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването и, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.
5.6.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
5.6.2. В случая на т. 5.6 , Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
- Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
- да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
- да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа следните неустойки:
5.7.1. при индивидуално пътуване в чужбина:

а) до 60 дни предплатата на пътуването - стойността на самолетните билети
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
г) от 29 до 21 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
5.7.2. при пътуване в страната:
а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
5.7.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето и по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.
5.7.5. за пътувания в периода Коледа-Нова Година 2017-2018г.
а) до 30 дни преди датата на пътуването – 50% общата стойност на пътуването.
б) от 30 дни преди датата на пътуването до деня на настаняване - 100% от общата стойност на пътуването.
5.7.6 при пътувания, с резервации по цени за ранни записвания:
а)депозита се задържа, независимо от времето до датата на пътуване
6.Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно формулирана рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след откриване на несъответствието.
6.4. Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
7. Ред за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

Общи условия за хотелско настаняване
Когато Посока Ком ООД предоставя само хотелско настаняване , описаните по-горе Общи условия за организирано пътуване не са в сила, с изключение на резервации за Нова година и официални празници.
1.В цената на резервациите не е включена медицинска или обща туристическа застраховка. Тя се заплаща от клиента допълнително. Настаняването в хотела е с ваучер. Ваучер се предоставя на клиента след заплащане на цялата дължима сума.
2.Условия за анулация на хотелско настаняване във ваканционни хотели и ваканционни жилища:
-от 30 ден до 22 ден преди настаняването – 30% неустойка
-от 21 ден до 15 ден преди настаняването – 40% неустойка
-от 14 ден до 7 ден преди настаняването – 60% неустойка
-от 6 ден до 2 ден преди настаняването – 75% неустойка
- 24 часа преди настаняване – 100%
3. Условия за анулация на хотелско настаняване по условия за Ранни записвания във ваканционни хотели и ваканционни жилища както и за резервации LAST MINUTE:
- удържа се целия депозит
4. Условия за анулация на хотелско настаняване в градски хотели и апартаменти:
- по-малко от 3 дни преди настаняване, Клиентът заплаща неустойка съгласно политиката на конкретния хотел.Освен ако изрично не е упоменато друго.
5. Условия за анулация на пакетни програми за Доминикана,Куба,Мексико и Ямайка, когато не са last minute:
- от подписването на договора до 35 дни преди настаняване - 600 лв. неустойка
- 34 до 12 дни преди настаняване - 50 % неустойка
- 11 до 1 ден преди настаняване - 100 % неустойка
- no show - 100% неустойка